Hotel Info

Hotel Info


Hotel Info:

Crowne Plaza Xuzhou Dalong Lake

58 Pengzu Avenue, Xuzhou, Jiangsu 221018, China

Tel: (86)516 83289999

Fax: (86)516 83289988